REFERENCE ON PROTOCOL (TASHKENT, NOVEMBER 3, 2017)